http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Ode aan het blanke ras

Mission statement: de kerngedachte die de inspiratie is van mijn teksten bestaat uit drie doelen:  (1) alle kinderen, meisjes en jongens, moeten overal ter wereld onderwijs kunnen volgen van hoge kwaliteit; (2) overal moeten de mensen menswaardig kunnen leven en (3) in alle landen moeten de mensen goede rentmeesters zijn over de natuur.

Het blanke ras is het minst racistisch van alle rassen. Blanke christenen namen het eerste initiatief om een einde te maken aan de slavernij in Amerika, de Arabische landen en zwart Afrika. Moesten de Afrikaanse landen nog steeds Europese koloniën zijn, dan leefden de zwarten nu in een aards paradijs en zouden meer dan honderdmiljoen Afrikanen gespaard zijn gebleven van een vreselijke dood, van verkrachtingen, van mutilaties en van hongersnood.

Het blanke ras heeft de mensheid enorme diensten bewezen. Dank zij de medische wetenschap hoeven mensen niet meer schreeuwend van ondraaglijke pijnen te sterven. Miljoenen kinderen kunnen overleven dank zij preventieve vaccinaties. Van heinde en ver komen zieken en gehandicapten naar westerse ziekenhuizen. Europese artsen trekken naar ontwikkelingslanden om daar, met gevaar voor eigen leven en gezondheid, de ontbrekende medische hulp te bieden.

Welke beschaving heeft een Bach, een Mozart, een Beethoven, een Chopin en talloze andere componisten voortgebracht? Alleen al het beluisteren van een cantate van Bach maakt de schepping van het universum zinvol. 

Denkers als Spinoza, Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Levinas en vele anderen hebben onze beschaving gemaakt tot wat ze is: een ongeëvenaarde combinatie van kennis en wijsheid, die via het onderwijs alle lagen van de bevolking heeft bereikt. Dank zij deze denkers heeft het Westen een voorsprong van minstens vijf eeuwen op andere beschavingen.

Kunstenaars op allerlei gebieden hebben creaties van onschatbare waarde aan de mensheid geschonken. Een bezoek aan de Sixtijnse kapel of zich even bezinnen voor het schilderij ’de Viool’ van Picasso, brengen de mens in een bovennatuurlijke trance. Wij zijn goden gelijk.

Blanke mensen zijn de hele wereld gaan verkennen. In hun koloniën werden scholen en ziekenhuizen opgericht. Een infrastructuur werd goed georganiseerd, zodat tot in de verste uithoeken een begin werd gemaakt van menswaardig leven.

De blanke beschaving heeft een enorme veerkracht. Tragische dieptepunten, die menselijk gezien onvermijdelijk zijn, werden altijd overwonnen. Ook de kolonisatie werd misbruikt en werd helaas niet gevolgd door een alliantie van landen die als broeders met elkaar omgaan. Tegen mensen die de kennis en de technologie misbruiken, werd en wordt weerstand geboden. In deze beschaving wint uiteindelijk het goede altijd op het kwade.

De blanke mens kan vergeven. Hij kan schuld bekennen. Hij kan berouw hebben. Hij zal zijn fouten proberen te herstellen. De ethiek waarop zijn beschaving is gefundeerd, zet hem aan tot barmhartigheid en onvoorwaardelijke liefde voor de medemens. Gedurende twintig eeuwen zijn er honderdduizenden blanken geweest, die de gelofte van armoede en gehoorzaamheid hebben afgelegd om zich onbaatzuchtig, zonder salaris en zonder vrije tijd volledig in te zetten voor hun medemensen, onafhankelijk van hun afkomst of geloof. Het toppunt van menslievendheid werd bereikt door de Vlaamse pater Damiaan die op Molokaï ging wonen tussen de verstoten melaatsen. Nergens op de wereld vinden diep mentaal gehandicapten zoveel zorg en een warm onthaal. De glimlach van de vegetatief levende, diep mentaal gehandicapte biedt een ontroering van de bovenste orde. 

Landen met een meerderheid van blanke mensen zijn het minst corrupt. Democratie heeft een einde gemaakt aan machtsmisbruik. Nergens ter wereld worden vrouwen zo gelijkwaardig en met respect behandeld. Nergens zijn de mensen zo vrij om hun mening te uiten. Nergens worden gezagsdragers zo kritisch gevolgd en desnoods terecht gewezen, zonder dat de boodschappers worden vervolgd en gemarteld. Nergens ter wereld worden politieke tegenstanders of andersgelovigen met respect behandeld, zonder dat ze massaal ontslagen worden of op een andere manier worden gediscrimineerd. Nergens ter wereld worden criminelen zo menswaardig behandeld.

De balans van goed en kwaad is zo overtuigend positief voor het blanke ras, dat we er alles aan moeten doen om dit te behouden. De blanke beschaving moet worden gekoesterd en zo zorgvuldig mogelijk bewaard. Het lot van de mensheid is er afhankelijk van, vooral nu, in een tijd waarin andere rassen en fanatieke groeperingen beschikken over wapens waarmee op gigantische schaal dood en vernieling gezaaid kan worden. We moeten om die reden ons verzetten tegen de voortdurende beschuldigingen aan het adres van het blanke ras , -vaak vanuit de blanke mensen zelf -, want het racisme van het blanke ras valt in het niets bij het racisme van andere rassen. Al die beschuldigingen wakkeren de haatgevoelens aan tegen de blanke mensen, met het risico dat dit escaleert.

De blanke beschaving moet sterk blijven om een voorbeeld te zijn voor de gehele wereld en om anderen solidair bij te staan in hun streven naar menswaardig leven. Om die reden is nationalisme en behoud van de absolute meerderheid van blanke mensen in westerse landen noodzakelijk voor de wereldvrede. De multiculturele samenleving daarentegen is de hedendaagse Toren van Babel die leidt tot chaos en een terugval in donkere tijden. Alleen een sterke blanke beschaving kan de wereld blijven dienen. Het lot van de vernederden, de vertrapten, de zieken, de gehandicapten en de doodarme mensen overal in de wereld is afhankelijk van de solidariteit die een sterke blanke beschaving zal bieden.

Lees ookDe vijanden van Europa

Naschrift en waarschuwing:

Een ode aan de blanke ras ligt heel dicht bij een uiterst gevaarlijke en valse ideologie, namelijk die van de superioriteit van het blanke ras. Het gaat er mij om dat wij als Europeanen bewust zijn van wat onze voorouders voor goeds hebben gerealiseerd en van wat wij nu kunnen betekenen voor de rest van de wereld. Alle rassen, alle etnische groepen en alle volkeren zijn gelijkwaardig. Maar in sommige landen hebben de mensen het door de omstandigheden heel moeilijk; voor hen moeten we onze kracht inzetten en met hen moeten we solidair zijn (voorbeeld: de kolonisatie in Afrika had veel slechte kanten, maar er waren ook veel goede blanken die zich, vaak zonder salaris, hebben ingezet voor het onderwijs en de gezondheidszorg! Hoe belangrijk zou het niet zijn indien de goede Europeanen zich opnieuw massaal op deze terreinen in Afrika kunnen inzetten in gelijkwaardige samenwerking met de Afrikanen die ook het goede voor hun medemensen willen doen).

Wie zich stoort aan deze ’Ode aan het blanke ras’: het gaat hierom dat de Europeanen trots zijn op hun beschaving en hun prestaties, zodat Europa een baken van hoop kan blijven voor de mensen die in mensonwaardige omstandigheden leven. Dus geen racisme, geen discriminatie. Als Europa zijn identiteit bewaakt, kan Europa solidair zijn met de rest van de wereld.

Natuurlijk zou het ideaal zijn indien alle rassen op een harmonische wijze met elkaar zouden omgaan. In multiculturele wijken zijn er veel bewoners die vriendschappelijk met elkaar omgaan. Misschien geldt dit wel voor de meeste bewoners. Toch maak ik mij grote zorgen. In tijden van ernstige spanningen en als de levensbehoeften in het gedrang komen, gaat het om een strijd om te overleven. Biologische krachten of primitieve instincten krijgen dan de overhand op ethisch bewustzijn. In de vorige eeuw hebben we in een van de meest beschaafde landen van de wereld gezien hoe hele volksmassa's opgezweept konden worden door een fanaticus. Het Duitse volk stond na de Eerste Wereldoorlog met de rug tegen de muur. Hetzelfde zal zich met zekerheid herhalen als grote dreigingen op ons afkomen in deze 21ste eeuw.

Dat is de reden waarom ik pleit  voor een krachtig Europa, gefundeerd op de joods-christelijke of op de seculiere humanistische moraal, zodat ons continent kan waken over de ethiek in de internationale politiek. Multiculturalisme ondermijnt echter de kracht en de identiteit van Europa. Bovendien is het ook de ethische plicht van asielzoekers en andere immigranten om, vooral in de barre tijden die voor ons liggen, op te komen voor de belangen van de landen van herkomst. > zie ook mijn tekst:  Wie mag er in Europa wonen? ]

Lees nu snel: Alle rassen zijn gelijkwaardig en Beschaving die geen beschaving meer is

Ode aan het blanke ras is een uittreksel uit mijn boek:

 Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomst

Andere teksten:   © Juliaan Van Acker 2020