https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De oorlog komt eraan; dat is zeker

Stelling: In deze steeds gevaarlijker tijd zou elk Europees land een sterk leger moeten opbouwen. Dit gebeurt echter niet. We zijn teveel verwend en de jongeren missen de wilskracht. Alleen vaderlandsliefde en trots op onze beschaving zouden ons kunnen redden, maar dit wordt meer en meer gedeconstrueerd. Dit wordt een collectieve zelfmoord van Europa.

Dat er binnen afzienbare tijd opnieuw een grote oorlog komt, is een zekerheid. Hier een aantal argumenten voor deze stelling:

- het gangbare economisch model is niet aangepast aan de demografische ontwikkelingen in de 21ste eeuw. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de vergrijzing, aan het tekort aan arbeidskrachten of meer recent aan de gevolgen van de coronapandemie.

- door de gevolgen van de klimaatverandering gaat de landbouw in grote delen van de wereld achteruit en komt de voedselvoorziening in gevaar (dat zou een van de oorzaken geweest zijn van de burgeroorlog in Syrië). Bosbranden, overstromingen, de grote hitte en een tekort aan drinkbaar water maken het leven aldaar onmogelijk

- veel landen hebben torenhoge, niet meer aflosbare schulden

- de middenklasse gaat er in koopkracht op achteruit

- de scheiding tussen rijk en arm neemt almaar toe

- de situatie in de meeste islamitische landen en in zwart Afrika is hopeloos (een BBC-correspondent meldde onlangs dat de meeste jongeren in Kinshasa niet naar school gaan! In Zuid-Afrika kan 80 % van de tienjarigen simpele zinnetjes niet lezen)

- de politici van de traditionele partijen zijn ziende blind en durven niet te erkennen dat de islam de fundamenten van de westerse beschaving ondergraaft

- de afgelopen 10.000 jaar ging de mensheid van de ene oorlog naar de andere

- de wapens zijn tegenwoordig uitermate technisch geperfectioneerd, de ontwikkeling van nieuwe wapens neemt exponentieel toe, onder andere wat betreft biologische oorlogsvoering, drones en robotten of andere vormen van artificiële intelligentie, zodat de regeringsleiders makkelijk de controle erover kunnen verliezen. Ook is het mogelijk dat een oorlogshandeling of militaire interventie met een beperkt en tijdelijk doel, volledig uit de hand loopt. Het is niet ondenkbaar dat terroristische groeperingen de beschikking krijgen over gesofisticeerd wapentuig.

- de wederzijdse afschrikking met nucleaire wapens, die ons tijdens de Koude Oorlog behoedde voor een alles vernietigende oorlog, werkt niet als de tegenstanders een jihad wil voeren: sterven als martelaar is voor hen de hoogste verdienste. De aanwezigheid van atoomwapens in landen zoals Pakistan, houdt een onvoorstelbaar groot risico in.

- China is niet alleen een economische rivaal, maar heeft de afgelopen twintig jaar een enorme militaire macht opgebouwd. Niemand weet hoeveel atoomwapens en lange afstandsraketten liggen opgestapeld in een 3000 km lang netwerk van tunnels.

- de massa-immigratie leidt tot grote spanningen onder de bevolking en, in tegenstelling tot de VS, blijft de EU besluiteloos en zoekt naar een ’structurele oplossing’ die er nooit komt (zie mijn tekst op ThePostOnline van 6 januari 2020Het explosieve mengsel van de Verlichting en Islam  en het vervolg HIER

Nieuw: De Tweede Koude Oorlog (gepubliceerd op ThePostOnline 10/09/21)

Wie zijn in dit moment de sterkste partijen?

- De Verenigde Staten, want die hebben het grootste en machtigste leger, met veel ervaring

- Rusland dat daarnaast ook nog een sterke leider heeft

- China: heeft een enorm groot leger en een oppermachtige leider

- Turkije: heeft een groot leger, is sterk nationalistisch en heeft een sterke leider die droomt van een herstel van het Ottomaanse Rijk


Wie zijn de zwakste partijen?

- de Europese Unie want die heeft nauwelijks een leger, er zijn geen echte leiders en de Unie is een bureaucratie met grote besluiteloosheid

- de Arabische landen

- Afrika


Wat kunnen we verwachten?

Eerst moet een gebeurtenis de lont in het kruitvat zijn. Zolang dit niet plaatsvindt, zal er geen oorlog zijn. Nu leven we hier vrij comfortabel, althans de meesten onder ons in het Westen. Er zullen daarom ook geen grote politieke verschuivingen zijn. De traditionele partijen zullen hun macht behouden. Het kan dus nog enige tijd goed gaan, zodat de meeste mensen zich geen al te grote zorgen maken. Ik hoop natuurlijk dat het zo blijft. Deze tekst is slechts bedoeld om voorbereid te zijn.

Het zal niet altijd duidelijk zijn of we al of niet in oorlog zijn. Is cyberwar een echte oorlog? Indien ja, dan is er nu al een wereldoorlog aan de gang. In een symposium voor militairen aan de Norwich University (een militaire academie) in september 2019 werd benadrukt dat de komende oorlogen een mengsel zullen zijn van allerlei soorten bedreigingen en aanvallen, op gebied van internet, op economische en financiële markten, oorlogshandelingen in de ruimte, gevechtshandelingen achter vijandelijke linies, enzovoort. Artificiële intelligentie zal een steeds grotere rol spelen, waarbij de vraag moet worden gesteld in hoeverre de militairen hun beslissingen hiervan moeten laten afhangen (zoals bij drones die in vijandelijk gebied opereren en vanuit een bunker duizenden km verder worden ingezet). Op het wereldtoneel zien we veel barbaarse daden, zoals het doden van burgers met gifgas. De wereld kijkt vaak toe, waardoor het moreel besef steeds verder wordt uitgehold. In dit symposium werd benadrukt dat het opvolgen van morele regels voor militairen uiterst belangrijk is, vooral met alle nieuwe technologieën. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen professionele militairen en barbaren. Barbaren zijn diegenen die afweergeschut plaatsen bij scholen en ziekenhuizen, die milities vervoeren in ambulances en onvoorstelbare wreedheden begaan (iedereen weet ondertussen wel wie hiermee wordt bedoeld. Helaas zijn de barbaren ook vertegenwoordigd in de VN).

Professionele militairen houden zich aan een morele code. De geschiedenis leert dat professionelen het altijd winnen van barbaren. Zij winnen de harten en het vertrouwen van de mensen. De morele code betekent ook dat er empathie is voor de volkeren die lijden in de strijd. Een wereld zonder empathie zou de hel op aarde zijn.

Wat er de komende jaren precies zal gebeuren is moeilijk te voorspellen. Verderop volgen enkele denkbare scenario's. Het gaat er niet om of deze scenario's realistisch zijn, maar om de vraag of we voorbereid zijn op de komende calamiteiten en over hoe we ons kunnen voorbereiden. Het gaat ook niet om pessimisme of optimisme, want de toekomst bepalen we grotendeels zelf. Hier gaat het om een risico-analyse, die kan helpen ons goed voor te bereiden voor wat komen gaat.

Toevoeging donderdag 16 januari 2020:

In feite is de Derde Wereldoorlog al aan de gang, bijvoorbeeld in cyberspace. Als het geweld echt uitbreekt, wie zal dan de vrede op tijd kunnen herstellen? Wie zal een onherstelbare en massale vernietiging van leven en van cultureel erfgoed kunnen voorkomen? Mijn stelling is dat de vrede alleen bereikt zal kunnen worden door mensen die strak vasthouden aan enkele principes waarop menselijke verbondenheid en solidariteit berust. Ik denk hierbij aan de volgende principes: 

(1) Iedereen keert terug naar het land waar zijn voorouders woonden, onder mensen die dezelfde fundamentele normen en waarden delen, die kunnen trots zijn op wat zij in hun eigen cultuur hebben opgebouwd, die trots zijn op de eeuwen geschiedenis die ze met elkaar delen en die houden van hun streek en land. Dit is een basisvoorwaarde voor vaderlandsliefde.

(2) het gewone gezin, de bredere familie en de buurt vormen de hoeksteen van de samenleving en het platform voor onderlinge solidariteit. Dit zal jongeren motiveren om dit fundament van een gezonde samenleving met kracht te verdedigen.

(3) elk dorp, elke stad, elke regio en elk land worden in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend voor de voeding en andere basale behoeften.

Als de dreiging te groot wordt en gezien het wapenarsenaal dat in de wereld ligt verspreid, zal het leger en de politie moeten ingrijpen om de veiligheid van de burgers en het voortbestaan van de Europese, islamitische en andere beschavingen te verzekeren. Een staatsgreep van leger en politie zal dan onvermijdelijk zijn.


Een waarschuwing van een oud-directeur van de CIA

Een oud-directeur van de CIA, George Beebe beschrijft, in zijn boek „The Russia trap: How our shadow war with Russia could escalate to World War III” (2019), hoe een samenloop van omstandigheden kan leiden tot een door niemand gewenste Derde Wereldoorlog.  Beebe waarschuwt voor een te simpele voorstelling van zaken, zoals de aanname dat Rusland een ambitieuze, agressieve staat is die zijn macht steeds verder wil uitbreiden. Dit zou vergelijkbaar zijn met de Tweede Wereldoorlog waar Duitsland de agressor was. De situatie nu lijkt meer op de Eerste Wereldoorlog. Ook toen wenste niemand die oorlog, maar de aanslag in Sarajevo was de trigger die leidde tot een verschrikkelijke escalatie. Toen was er geen agressieve staat die zijn territorium wilde uitbreiden. Beebe ziet de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog als een ’systeemprobleem’: de combinatie van allerlei factoren zette landen tot de oorlog aan, zoals nieuwe technologieën die als een grote bedreiging werden gezien, allianties tussen landen, tegengestelde belangen en verkeerde percepties van de bedoelingen van ’vijandelijke’ mogendheden.

Nu zitten we in een gelijkaardige situatie. Na het einde van de Koude Oorlog ontstond in Oost-Europa een vacuüm. Dit werd opgevuld door een uitbreiding van de Navo. Voor Rusland was dit een bedreiging. In de beleving van de Russen wordt hun land omringd door vijandige staten, die tot doel hebben het regime in Rusland te veranderen en hun land in stukken te laten vallen. Met nieuwe technologieën proberen zowel de westerse landen als Rusland elkaar schade toe te brengen of de binnenlandse situatie te ondermijnen. Er woedt een ware cyberoorlog over en weer. Zelfs de Amerikaanse verkiezingen zouden door de Russen beïnvloed zijn.

Die cyberoorlog kan makkelijk escaleren tot een Derde Wereldoorlog. We kunnen ons daartegen nauwelijks verdedigen. Als ons computersysteem wordt gehackt, dan kunnen we dat weliswaar detecteren, maar het is vrijwel onmogelijk preventieve maatregelen te nemen. Het is dus mogelijk dat een vijandelijke mogendheid de Amerikaanse satellieten hackt, de stroomvoorziening in het hele land platlegt en de nucleaire installaties saboteert. Als dit wordt ontdekt, is het te laat. In deze situatie geldt het principe van wederzijdse afschrikking, zoals ten tijde van de Koude Oorlog, niet.

Zowel het Westen als Rusland zijn in dit internettijdperk erg kwetsbaar geworden. Deze situatie is volgens Beebe zeer riskant. Er hoeft slecht iets verkeerd te gaan en er kan een escalatie volgen. Nu zien we al dat Rusland en de VS in Syrië, Oekraïne en Iran tegengestelde belangen hebben. Ook hier kan makkelijk een ’systeemprobleem’ ontstaan en zitten we, zonder dat iemand het wenselijk acht, in de Derde Wereldoorlog.


Vormt China een grote bedreiging voor de wereldvrede?

Volgens Bill Gertz, national security columnist bij de Washington Times, in zijn op 19 september 2019 verschenen boek „Deceiving the sky: Inside communist China’s drive for global Supremacy ”, wordt China meer en meer een grote bedreiging voor de wereldvrede. Het Westen is decennia lang naïef geweest door te denken dat China slechts een economische rivaal is. Ondertussen heeft China een arsenaal van kernwapens opgebouwd, waarvan niemand de omvang weet. In een 3000 km lang netwerk van tunnels liggen de lange afstandsraketten verborgen.

We moeten ons volgens Gertz ook geen illusies maken over de Chinese leiders. China wordt geregeerd door een meedogenloze maffiabende en het is gewoon een communistische dictatuur met als doel wereldoverheersing (persoonlijke opmerking: vanuit Chinees standpunt zouden de superrijken in het Westen ook een maffiabende zijn en de wereldoverheersing van de VS lijkt voor de hand te liggen). Meer dan één miljard mensen hebben weliswaar nu een betere levensstandaard, maar in wezen leven ze in slavernij. De controle van de staat over de bevolking is, met behulp van de meest geavanceerde IT, vrijwel waterdicht. In China beschikken de organisaties voor binnenlandse veiligheid over alle mogelijke middelen en mankracht om iedereen in de gaten te houden.

Die technologie is trouwens gestolen van het Westen en wordt ook gebruikt voor spionage, voor financiële manipulaties en kan ook ingezet worden om de essentiële infrastructuur van het Westen, zoals het elektriciteitsnetwerk of de satellieten, te ontregelen. De VS en Europa zijn uiterst kwetsbaar omdat ze zo afhankelijk zijn van het netwerk van satellieten. Het is niet  voor niets dat de VS zich verzet tegen de verspreiding van een 5G netwerk door een Chinees bedrijf.

Het streven naar wereldoverheersing door China is nu al zichtbaar in de wijze waarop het ontwikkelingslanden in de greep krijgt via leningen en infrastructurele werken. Deze landen kunnen die leningen nooit terugbetalen en verkopen daarom aan China belangrijke delen van hun infrastructuur.

Niet alleen op militair gebied, maar ook op economisch vlak doet China er alles aan om het Westen voorbij te streven. Zogenaamd private bedrijven zijn in feite staatsbedrijven die sterk worden gesubsidieerd. Naast oneerlijke handelspraktijken, is de manipulatie van de valuta een andere methode om het Westen op oneerlijke wijze te beconcurreren.

Om de Chinese dreiging tegen te gaan, doet Gertz een aantal aanbevelingen. Eerst en vooral moet het Westen Rusland als een bondgenoot zien. Door de huidige politiek, onder andere door Rusland sancties op te leggen, wordt dit land in de armen van China gedreven. Een tweede strategie is om rondom China een anti-missile netwerk op te bouwen in met het Westen bevriende landen zoals India en Japan. Ten derde moet het Westen China treffen in de meest kwetsbare sector, namelijk het dictatoriale regime. Chinezen die verlangen naar vrijheid en democratie moeten waar mogelijk gesteund worden en in de politieke debatten, bijvoorbeeld in internationale organisaties, moeten steeds opnieuw voorstellen worden gedaan om democratie in China op vreedzame wijze te realiseren.

Wat mij persoonlijk opvalt, is dat Europa in de wereldpolitiek geen enkele rol van betekenis speelt als het gaat om het machtsstreven van China. President Trump voert een correcte politiek ten aanzien van China, maar Europa verspilt zijn energie in interne twisten en afwijzing van alle acties van Trump.

Een mogelijk scenario

Burgeroorlogen breken in meerdere landen uit. Rusland  onderneemt nieuwe pogingen om zijn grondgebied uit te breiden en reageert met militaire middelen tegen de uitbreiding van de Navo.

De Verenigde Staten doen niets, want die hebben niets te verliezen of weinig te duchten. Waarom zouden ze risico nemen voor een Europese Unie die het vertikte een volwaardig leger op te bouwen? 

Turkije profiteert van de gelegenheid om in het Midden-Oosten orde op zaken te stellen. De rijkdommen van de oliesjeiks worden geconfisqueerd voor een groot Marshallplan voor het Midden-Oosten. 

In meerdere Europese landen onderneemt het leger, samen met de politiemacht, een staatsgreep. Deze landen sluiten met elkaar een verbond om een Groot-Europa te vormen.

Dit Groot-Europa sluit met het nieuwe Ottomaanse Rijk een deal om Afrika te bezetten, zodat daar een begin wordt gemaakt van vrede, welzijn en welvaart voor de bevolking. 

China neemt een afwachtende houding aan en concentreert zich op uitbreiding van haar machtsbasis in Azië. Ook hier ondernemen de Verenigde Staten niets. 

De kans bestaat dat de Verenigde Staten van de chaos in de wereld gebruik maken om een deel van Latijns Amerika te bezetten om zowel de drugshandel als de massa-immigratie de kop in te drukken. Gezien het aantal moorden in Latijns-Amerika en de massa’s die de terreur van gangsterbendes willen ontvluchten, zouden we kunnen zeggen dat de VS een heilige plicht hebben om in te grijpen.

Er is een zekere kans dat er niet veel slachtoffers zullen vallen in deze oorlogen. Ook zal de oorlog wellicht kort duren omdat de wapens zo effectief en krachtig zijn en allerlei verschillende wapens (biologisch, cyberwar, nucleair, …) met zeer diverse doelen gebruikt zullen worden. Misschien zullen we in eerste instantie niet eens beseffen dat de oorlog al begonnen is.

Als sommige leiders, zoals de kolerieke Franse president Macron of de onvoorspelbare Donald Trump, de Russische stoomwals met grove middelen willen bestrijden, breekt de door mensen gecreëerde Apocalyps uit. Blijft dit antwoord uit dan zullen de Russische en Turkse legers die in actie komen, nauwelijks weerstand ontmoeten omdat ze zo machtig zijn. Europa, de landen van het Midden-Oosten en Afrika ondergaan lijdzaam hun lot.

Misschien is de belangrijkste conclusie dat we in Europa te weinig of niets doen om ons voor te bereiden op de uitdagingen die, met grote zekerheid, in deze 21ste eeuw te wachten staan. Vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog namen landen als Frankrijk en Engeland ook geen voorbereidende acties. De Blitzkrieg overviel hen als een volkomen verrassing.

De EU is de slechtst denkbare instantie om ons voor te bereiden op mogelijke agressie van buitenaf. Een staatsman krijgt in deze constructie geen kans. Elke vorm van leiderschap wordt door de technocraten ondermijnt. Alleen een staatsgreep in meerdere landen kan ons redden.

Persoonlijk pleit ik voor een Europese Confederatie van nationale staten, want in de nationale staat kunnen we de macht en de solidariteit vinden om ons krachtig op te stellen. Sterke nationale staten kunnen goede afspraken maken voor een gemeenschappelijke defensie en een solidaire economie.  

Hoe kunnen we al deze ellende voorkomen? Niets dat gevaarlijker is dan een cumulatie van spanningen op meerdere gebieden. Dan gaat het erom ons verstand te gebruiken zodat we op een volwassen wijze zoeken naar een oplossing. Mijn voorstellen heb ik uitgewerkt in de teksten waarvan de links onderaan deze pagina staan. Maar eerst nog enkele andere mogelijke scenario’s.

Worst case scenario 1: om de zaken eens op scherp te stellen, wil ik tot slot enkele worst case scenario's schetsen. Nogmaals, ik doe dit niet uit pessimisme. Het gaat om een mogelijkheid, waarbij we ons kunnen afvragen of en hoe we er ons op moeten voorbereiden.

Stel dat islamitische terroristen de beschikking krijgen over atoomwapens. Dit is niet zo onwaarschijnlijk, want Pakistan, Iran of Noord-Korea kunnen de grondstoffen leveren. Deze landen hebben trouwens banden met terroristische groeperingen (Al Quada en Hezbollah). Deze terroristen plaatsen in enkele Europese steden atoombommen en laten er een ontploffen. Dan dreigen ze ook andere te laten ontploffen om zo Europa op zijn knieën te krijgen. Wat dan?

Het is ondenkbaar dat Europa zal buigen voor de eisen van de terroristen. We nemen het grote aantal slachtoffers op de koop toe. De bevolking van de grote steden wordt geëvacueerd. Wat moet er gebeuren om herhaling te voorkomen? U raadt het al: we kunnen geen enkel risico nemen. Alle moslims en al wie enige band heeft met de islam moeten per direct uit Europa vertrekken. Een handjevol resolute fanatici zal het lot bepalen van miljoenen moslims.

Worst case scenario 2: in dit tweede scenario worden helemaal geen oorlogshandelingen verricht en vallen geen gesneuvelden. Het gaat om een metafysische oorlog, een jihad der geesten, waarbij de waarden en de tradities van het Westen sneuvelen. De overwinnaars zullen dit geen worst case noemen, maar de eindzege.

Ten gevolge van dramatische ontwikkelingen komen jongeren massaal tot het inzicht dat de westerse beschaving eindigt of, gezien de gebeurtenissen die ons zulen overweldigen, binnenkort zal eindigen in een Apocalyps. Ze zien in hoe nihilistisch de mensen zijn en hoe zinledig hun leven is geworden. Deze jongeren vinden hun heil in de islam. De islam biedt zekerheid. De moslims getuigen van een vast geloof en een diepe overtuiging. De geboden waaraan zij gehoorzamen, in hun uiterlijke verschijning en in hun gedrag, spreken de jongeren aan omdat zij hier hun zoektocht naar identiteit kunnen bevestigen.

Het volk ervaart dat de islam inderdaad de religie van de vrede is. Moslims plegen geen terroristische aanslagen meer, want voor de overwinning van de islam is geweld nu overbodig. Er hoeft niemand gedwongen te worden tot gehoorzaamheid aan de islamitische geboden. Er is geen sprake van onderdrukking, want er is een massale spontane bekering tot de islam.

Geleidelijk wordt alles wat herinnert aan de westerse beschaving vernietigd of afgeschaft. Kerken worden afgebroken of omgebouwd tot moskeeën. In de musea wordt alles wat mensen verbeeldt, kapot geslagen of op de brandstapel gelegd. Er zijn geen concerten meer. Literatuur en andere kunst worden overbodig geacht. Er zijn geen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen meer, want dat is niet meer nodig. Dank zij Allah en de islam is de wereld volmaakt geworden (*).

Slechts in een ver afgelegen abdij ergens in Latijns-Amerika, wordt de Heilige Graal van het christendom bewaard. Dat is de enige plek waar geldt dat: „Waar er twee of drie bijeengekomen zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20).

Worst case scenario 3. Zie deze link: De gevreesde massadeportatie 

maandag 28 december 2020:    

Hoe kan Europa een wereldoorlog voorkomen?

 Reflecties bij ’Gaudete et exsultate’ (encycliek van paus Francis, 19 maart 2018)

Een atheïst of een agnosticus die een ware Europeaan wil zijn, zal erkennen dat de ethiek gefundeerd op het christendom de kern is van de Europese beschaving. Dat is de bedoeling van deze tekst; dus geen bekering, maar durven nadenken over wat ons leven zinvol maakt.

Heeft elke mens een eigen doel in zijn leven en wordt de zin van zijn leven gegeven door Diegene die hem het leven heeft geschonken?

Tegen de huidige trends van de wereld in, is niet het eigenbelang het doel van mijn leven. Bovendien leven we in gemeenschap en die gemeenschap heeft een doel. Elk volk heeft, net als elk individu, een door God gegeven roeping. Dat is de boodschap die in de Bijbel wordt gegeven als daarin wordt gesproken over het ’Uitverkoren Volk’. Het christendom heeft geleerd dat elk volk uitverkoren is; vandaar de zorg voor diegenen die lijden in deze wereld en de christelijke naastenliefde die zich uitstrekt over de gehele mensheid. Het christendom heeft een universele roeping. Elk individu kan, hoe klein ook, zijn bijdrage hieraan leveren. In dit laatste ligt het doel van het leven van het individu. De christen is in deze zin een getuige van wat God van de mens en van de mensheid verwacht.

De mens heeft een missie: Liefde, rechtvaardigheid en universele vrede. Dit wordt mogelijk door zichzelf op te offeren, dit is om het belang van de Anderen voorrang te geven op het eigenbelang.

Ons leven is een missie. Hierbij gaat het niet zozeer om vertrouwen op onszelf of om een soort superioriteitsgevoel. Onze missie is namelijk een gift; een gift waar we al of niet open voor staan. Die missie vereist persoonlijke inzet en voortdurende bezinning om dat appel van God te horen. Dan ontdekken we dat onze talenten en ons leven op aarde giften zijn met een bedoeling. Onze missie is eerst en vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat vitale behoeften van onze medemensen bevredigd worden. Daarnaast is het van belang ons voortdurendte beraden of onze acties geen schade zullen veroorzaken, ook niet voor de toekomstige generaties. Als onze missie ons hart vervult, dan zullen we onze verantwoordelijkheid optimaal opnemen.

De missie van de christenen is universeel. Europa, als vereniging van volkeren heeft een universele missie die in één woord samengevat kan worden: barmhartigheid. Een barmhartig mens zoekt voortdurend naar wie lijdt en in nood is en hoe dit gelenigd kan worden. Dit laatste vereist niet alleen individuele acties, maar meestal ook sociale verandering. Het kwaad in de wereld kan alleen met goedheid worden overwonnen. Dat vereist doorzettingsvermogen en een sterk geloof in de evangelische boodschap. God geeft ons hiervoor de kracht, op voorwaarde dat we tot Hem bidden voor die genade.

Het kwaad wordt overwonnen door aandacht te hebben voor het goede bij andere mensen en door onze bereidheid om te luisteren en om met hen mee te leven. Geluk is iets wat we met anderen delen. We mogen niet vluchten in een veilige haven,  in zelfgenoegzaamheid, in individualisme en ook individuele spiritualiteit is onvoldoende. We moeten ons kunnen bevrijden van gelatenheid of berusting en een onderscheid maken tussen wat goed en wat kwaad is. Het kwade is geen abstractie, maar een realiteit in onze wereld. Het is beter het goede te koesteren, ook in de kleine dagelijkse dingen. Bij elke nieuwe trend of hype kunnen we de vraag stellen of het bijdraagt aan een betere wereld, dit is tot meer vrijheid voor de mensen, voor meer liefde en rechtvaardigheid. Of het past in de weg die God met mij als individu en met ons als volk voorheeft.

„Geluk is een paradox. We ervaren geluk het best als we de mysterieuze logica ervan aanvaarden, in plaats van de logica van de wereld”. Niet mijn Ik is het centrum van mijn persoon, maar de Ander voor wie ik verantwoordelijk ben. Leven in dienst van de anderen is het mysterie van het goddelijke tegenover een leven in dienst van het ego.

Europa heeft een roeping en om die reden is het noodzakelijk haar christelijke identiteit te herwaarderen. Het gaat hier niet om bekering of om de invloed van de Kerk op de Staat. Het is onze taak de fundamentele (christelijke) waarden op de jeugd over te dragen en de volwassenen te inspireren om in al hun acties (economisch, politiek en sociaal) barmhartig te zijn en het goede te doen voor anderen, zonder onderscheid en ook voor de toekomstige generaties. Deze encycliek uit Rome  wijst er nadrukkelijk op dat de vervulling van onze roeping vereist dat we open staan voor de boodschap van het Evangelie. Dit teksten zijn daarom een essentieel onderdeel van het curriculum. Ook voor de wetgever zijn de evangelische waarden essentieel. Laten we dit achterwege, dan verliest Europa haar roeping die door God is gegeven. Het kwaad zal dan over de wereld zegevieren.

Kan het duidelijker worden gezegd? Moet ieder van ons niet onmiddellijk in actie treden?

donderdag 31 december 2020:

In een op de ethiek gebaseerde samenleving denken en handelen we in termen van de gemeenschap; dit wil zeggen dat het welzijn van de anderen voorrang krijgt op de toe-eigening van de welvaart door enkelen. Concreet: ondernemen is in die samenleving gericht op welvaart en verbetering van de levensomstandigheden voor iedereen. Ondernemen is in die zin een roeping.

Het christelijk fundament van Europa betekent nog meer nog minder dat de politiek, de economie en het sociaal leven gericht zijn op het voorkomen van uitsluiting van mensen. Hier wordt een cultuur gecreëerd waar we voor elkaar zorgen en conflicten op vreedzame wijze worden opgelost.

Voor dit alles, - dit is voor een fundament dat op de ethiek is gebaseerd -, is verbondenheid tussen de burgers noodzakelijk. Vandaar het cruciaal belang om de Europese identiteit te behouden en te bewaken. Van daaruit kunnen we als Europeanen proberen bij te dragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden elders in de wereld. Dus geen immigratie, maar solidariteit met diegenen die hun eigen land willen opbouwen.

Het is de taak van de volwassenen om de ethische waarden over te dragen op de jeugd. Deze ethiek steunt op duizendjarige wijsheid, op onze tradities, op de spirituele ontwikkeling van vorige generaties. Trots op onze eigen geschiedenis en moraal biedt de kracht om onze verantwoordelijkheid voor onze eigen mensen en voor de wereldgemeenschap op te nemen. Zie hiervoor volgend citaat uit de pauselijke encycliek Fratelli Tutti (2020):

Iemand vertelt jongeren dat ze hun geschiedenis moeten ontkennen, niet hoeven te luisteren naar de ervaringen van hun ouders, neer moeten kijken op het verleden en vooruit moeten kijken naar een toekomst die hij voorhoudt. Wordt het dan niet erg makkelijk om hen op sleeptouw te nemen zodat zij alleen nog maar doen wat hij hen wijsmaakt? Zo iemand heeft alle baat erbij dat jongeren oppervlakkig, ontworteld of wantrouwig zijn, zodat ze alleen nog zijn beloftes geloven en handelen volgens zijn plannen. Zo gaan ideologieën van allerlei kleuren te werk: ze vernietigen (of deconstrueren) alle verschillen zodat ze zonder enige tegenstand kunnen heersen. Daarvoor hebben ze jongeren nodig die geen boodschap hebben aan geschiedenis, die de spirituele en menselijke rijkdom die door vorige generaties zijn doorgegeven, versmaden en geen benul hebben van alles wat hen voorafging.

… volkeren die de eigen traditie verwerpen en – hetzij uit een rage om anderen na te bootsen of om geweld te stoken, hetzij uit onvergeeflijke nalatigheid of apathie – ermee instemmen dat anderen hun ziel stelen, uiteindelijk niet alleen hun spirituele identiteit, maar ook hun morele beginselvastheid, en ten slotte, hun intellectuele, economische en politieke onafhankelijkheid verliezen


Lees ook:

EUROPE AND ISLAM CAN SAVE THE WORLD

Nabeschouwing (10 juni 2019): Wat is het juiste antwoord als bovenstaande worst case scenario's zich voordoen? Dit hangt af van hoe we het doel en de zin van ons leven bepalen. Hier zijn twee mogelijkheden: narcistisch streven naar geluk of gehoorzaamheid aan de Wet. We leven nu in een tijd waar het narcisme hoogtij viert. De mens wil zelf bepalen wat het doel is van zijn leven. Zinvol is wat hem geluk verschaft. Het narcistisch individu bepaalt zelf zijn waarden en normen. In dit narcistisch tijdperk gaat het voortdurend over de rechten van het individu, ook over de rechten van het eigen volk of van de eigen groep en zelden of nooit over de plichten van het individu of van een land. Als het narcisme ons gedrag en de politiek bepaalt, wordt het bij een worst case scenario een strijd van allen tegen allen. Dat wordt dan het definitieve einde van de geschiedenis. Het zelf bepalen van het doel en de zin van het eigen leven leidt tot eenzaamheid en heel veel ellende.

Gehoorzaamheid aan de Wet is gehoor geven aan het appel dat van de medemensen naar het individu wordt gericht: een appel om zich verantwoordelijk te gedragen, om goed te zijn tegenover de Anderen. Waar komt dit appel vandaan: via de Ander spreekt  God mij toe (en voor wie niet in God gelooft: via de Ander word ik geroepen mij menselijk te gedragen). De Wet werd drie keer aan de mensheid verkondigd: door Mozes die de Tien Geboden verkondigde, door Jezus die de liefde predikte en door Marx die opkwam voor de gelijkheid van alle mensen. Deze drie joden hebben de Wet in de wereld gebracht. Dit is tevens de oorzaak van de haat tegen het joodse volk: een verzet van het narcisme tegen de gehoorzaamheid aan de Wet. Narcistische mensen nemen het de joden heel erg kwalijk dat ze de Wet in de wereld hebben gebracht; vandaar de haat tegen de joden, de ontkerkelijking en de strijd tegen het marxisme.

Willen we in tijden van grote ellende gehoorzamen aan de Wet, dan moet het narcistisch tijdperk gewijzigd worden in een tijdperk van de spiritualiteit. Dit laatste betekent dat we ons laten inspireren door het Hogere, door God of door wat de mens menselijk maakt. Die gehoorzaamheid aan de Wet volgt niet uit dwang, maar is een van harte aanvaarden van de Wet, een bestuderen van de Wet en, liefst in discussie met anderen, ontdekken wat de zin en de betekenis is van de Wet. In deze zin leidt gehoorzaamheid aan de Wet tot de ware bevrijding van de mens en tot emancipatie om een menselijke mens te worden.

Tot slot een paar concrete voorbeelden van gehoorzaamheid aan de Wet: de hierboven beschreven deportatie gaat samen met hulp en solidaire ondersteuning om de anderen te helpen de landen van herkomst op te bouwen. De scheiding van de etnische of religieuze groepen is niet gebaseerd op verwerping of haat, maar wordt gezien als een noodzaak om in tijden van grote spanningen een alles vernietigende oorlog of burgeroorlog te voorkomen. Bij grote voedseltekorten elders in de wereld, springen we bij en verdelen ons voedsel op rechtvaardige wijze of zoals Levinas zei: ’het brood uit je mond halen om de Ander te voeden’.

Hier kan ik verwijzen naar de volgende pagina waar mijn visie wordt verduidelijkt:

 Beschouwingen   

IS OORLOG TE VOORKOMEN? HIER HET ANTWOORD

(*) Een argument ten voordele van de islam zou kunnen zijn: het Westen heeft door het overwicht van de rede en het natuurwetenschappelijk onderzoek aan de ene kant heel veel diensten bewezen aan de mensheid, maar aan de andere kant is dit de oorzaak van de ecologische ramp en de verspreiding van alles vernietigende wapens. Uiteindelijk leidt de westerse beschaving tot de ondergang van de mensheid. In de islam daarentegen ligt het overwicht bij de de relatie tot Allah. Hier zijn het wereldse en het materiële slechts een tussenstap naar de eeuwige vrede. Wees tevreden met wat is en richt je naar Allah. lndien het Westen niet in de islamitische landen was geïnfiltreerd, dan leefden ze daar nog in vrede en in harmonie met de natuur.

Leessuggestie:

(1) Link op deze website: De voorbeeldfunctie van Europa en Het Einde der Tijden wordt door de mens veroorzaakt.

(2) Acker, J. van (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando. (link). In dit boek leg ik uit dat we best goed kunnen samenwerken met de moslims, op voorwaarde dat elke bevolkingsgroep de eigen cultuur uitbouwt in respectievelijk Europa en de islamitische landen; dus gescheiden van elkaar. Dan kunnen we samen solidair zijn, een voorbeeld zijn voor de wereld en een einde maken aan de ellende in zwart Afrika.

(3) Acker, J. van (2018). Therapie voor een gestoorde samenleving: Handleiding voor wanneer de hel losbreektAcademia.edu

(4) Acker, J. van (2018). Waarom een nieuwe bewustwording noodzakelijk is: De filosofie van Emmanuel Levinas biedt een uitwegAcademia.edu

(5) Acker, J. van (2019). Analyse van de Europese politiekAcademia.edu

(6) Acker, J. van (2019). De beschaving die geen beschaving meer is. Academia.edu (link)

(7) (6 januari 2020): Het explosieve mengsel van de Verlichting en Islam

(8) Acker, J. van (2020). De beste eeuw ooit: Hoe een herhaling van de 20ste eeuw voorkomen?  English edition: The best century ever.

(9) NieuwDe Tweede Koude Oorlog (gepubliceerd op ThePostOnline 10/09/21)

 =======================================================

De EU brengt ons grote ellende: een groot gevaar voor een eindeloze burgeroorlog

Mensen kunnen niet zien wat niet past in hun mens- en wereldbeeld. Ook al gaat het om glasheldere feiten. Ik kan hier een voorbeeld van geven, maar de lezer zij gewaarschuwd. Wat men niet kan en wil zien, lokt weerstand en woede op.

Neem nu eens de islam. Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de islam voor Europa betekent. Hadden we in Europa maar weer een staatsman zoals generaal De Gaulle , die zich goed bewust was van het islamitische gevaar (hij zei ook dat diegenen die geloven in de integratie van de moslims in Europa de hersenen van een kolibri hebben). In islamitische landen wordt een strijd op leven en dood geleverd, vrouwen worden schromelijk onderdrukt, jonge meisjes worden kermend van pijn besneden en daarna uitgehuwelijkt, afvalligheid of keuze voor een andere religie wordt met de dood bestraft, kritisch denken wordt vanaf de eerste levensjaren in de kiem gesmoord waardoor die landen geen beschavingsontwikkeling kennen, in de koran staan 164 oproepen tot geweld, terrorisme is bijna een monopolie voor de moslims, enzovoorts.

Het is heel triest dat partijen zoals Groenlinks de moslims in bescherming nemen, eenzijdig de blanke mensen verwijten dat ze racistisch zijn en immigranten discrimineren, terwijl talloze moslimvrouwen ook binnen Europa een triest leven leiden en racisme tussen bijvoorbeeld Turken en Marokkanen of tussen Turken en Koerden vaak extreme vormen aanneemt. We moeten inderdaad vrezen voor een groene dictatuur. Dezelfde mensen hebben ooit gejuicht voor Stalin en Mao. Persoonlijk doe ik er alles aan om tot een rationele oplossing te komen, zonder elementaire ethische normen te negeren. De teksten in deze website spreken voor zichzelf.

De EU en de regeringen van Europese landen die de massa-immigratie van moslims hebben mogelijk gemaakt en nog steeds verder toelaten, zijn verantwoordelijk voor de grote ellende die ons te wachten staat.

Dat deze laatste conclusie niet zo vreemd is, kan ik met een voorbeeld uit de geschiedenis verduidelijken. Ten tijde van de Inquisitie werden tienduizenden, vaak onschuldige, mensen gemarteld en gedood omdat ze van het ’ware’ geloof waren afgeweken. Ook werd de Roomse Kerk steeds rijker omdat de bezittingen van ketters verbeurd werden verklaard en eigendom werden van de Kerk. In veel gevallen werd een grootgrondbezitter ten onrechte als ketter gebrandmerkt omdat de Kerk aasde op zijn bezit (zoals in Avignon het geval was). Vanuit ons standpunt nu was de katholieke Kerk toen een criminele organisatie die door haar terreur enorm veel ellende heeft teweeggebracht. 

De islam is een macht die uit is op wereldhegemonie. Al wie afwijkt van het geloof moet worden bestreden. Iedereen moet zich onderwerpen aan de islam. De feiten spreken voor zich dat de islam door fysieke en psychische terreur het einde zal betekenen van de vrijheid en de vooruitgang in Europa.

Helaas zullen de mensen te laat inzien dat onze regeringen en de EU, in naam van het ’ware’ geloof van de mensenrechten of omwille van de religie van de globalisering, zich nu zo onverantwoordelijk gedragen. Het zal te laat zijn omdat Europa het nieuwe Midden-Oosten geworden zal zijn. Wie hiervan een voorproefje wil hebben, kan een bezoek brengen, op eigen risico, aan bepaalde voorsteden in Frankrijk.

Misschien komt er toch nog een Hervorming en een Renaissance van de Europese beschaving en wordt Europa moslimvrij (lees mijn boeken). Wie is de Luther die een Plakkaat zal spijkeren op het Berlaymontgebouw in Brussel?

Europa kan worden gered als een nieuwe generaal De Gaulle opstaat. Deze leider zal dan kunnen waarmaken wat de generaal heeft gezegd: "Cette guerre n’est qu’un épisode d’un affrontement de peuples et de civilisations. Ce sera long mais j’ai confiance. Le dernier mot restera à la civilisation la plus élevée et la plus désintéressée : la nôtre, la civilisation chrétienne” ( Deze oorlog is een confrontatie tussen volkeren en beschavingen. Dit zal lang duren, maar ik heb vertrouwen. Het laatste woord zal bestemd zijn voor de hoogste en meest onthechte beschaving: de onze, de christelijke beschaving). Tijd dus om in actie te komen, maar dat zal slechts slagen als we de fundamenten van onze beschaving herstellen.

naschrift: Wie mijn boeken en de teksten op deze website heeft gelezen, weet dat het mij niet gaat om kritiek op de islam. Voor anderhalf miljard mensen is dit hun dierbare religie. Wij moeten hen, net zoals alle andere volkeren, met respect behandelen. Het Westen hoeft trouwens niet trots te zijn op de verschrikkingen van de vorige eeuw en op het uit de hand gelopen consumentisme, wat een vernietigend effect heeft op het milieu. De toekomstige generaties zullen ons daarvoor vervloeken. 

Waar het mij om gaat is dat de islam en de westerse cultuur niet kunnen samengaan. De massa-immigratie leidt tot een explosief mengsel (op 12 januari 2018 stond in de krant dat volgens de werkgeversorganisatie de werkloze allochtone jongeren de stad Antwerpen jaarlijks een half miljard euro kosten; wat een drama. Dat geld zou veel constructiever besteed kunnen worden, bijvoorbeeld voor de heropbouw van Syrië en Lybië, waaraan die jongeren zouden kunnen meewerken). Veel beter is ervoor te zorgen dat in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart heerst. Dan kunnen Europeanen en moslims een alliantie sluiten om een nieuwe wereldmacht te vormen die de ethiek in de politiek en de economie zal waarborgen.

lees ook: Vrede dankzij een Europese Confederatie met Rusland en Europa’s toekomst: Prognose 2020-2025


Mijn boeken over een krachtige Europese politiek:

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (LINK)

Acker, J. van (2017). Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomstAmazon.  

Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) (. Ministrando LINK)

MIJN BLOG

Andere teksten:   © Juliaan Van Acker 2021